Een filosoof die niet kan denken: Bleri Lleshi.

| 2 reacties

Ofschoon ik geen lid ben van het Vlaams Fonds voor de Letteren (kun je daar overigens lid van worden? hoe doe je dat? moet je je aanmelden of uitgenodigd worden? welke zijn de voorwaarden?) ben ik wel een beetje geïnteresseerd in literatuur, zelfs Vlaamse, en dus heb ik de storm in het glas water, die blijkbaar nog steeds bezig is op Twitter, zo wordt mij gemeld, over de benoeming van Mia Doornaert aan het hoofd van dat fonds, met meer plezier dan ergernis gevolgd.

Alleen over de bijdrage van éne Bleri Lleshi, filosoof, heb ik mij wel degelijk geërgerd.

Die bijdrage heet “Vurige bestrijder van racisme of vurige aanstoker van islamofobie?”. Ongeacht het feit dat ik niet wist dat Mia Doornaert tot de mannelijke kunne behoort – een mens leert inderdaad altijd bij – zegt deze titel al alles over de manier waarop Lleshi naar de zaken kijkt. Deze zin is nl. van dezelfde orde als het klassieke voorbeeldzinnetje dat je in inleidende cursussen over de formele logica krijgt om het principe van het uitgesloten derde te illustreren: “Het regent of het regent niet”. Tertium non datur, zo luidt de vakterm. Elke hoogleraar in de formele logica zal bij het begin van de cursus zeggen dat de wetten van de formele logica niet van toepassing zijn in de werkelijke wereld, en dat de voorbeeldzinnen in ‘normale’ taal enkel illustratief bedoeld zijn.

Zou Lleshi een cursus formele logica gehad hebben? Of is dat ook al afgeschaft aan de universiteiten?

Hoe dat ook zij, wanneer je het principe van het uitgesloten derde gaat toepassen in de werkelijke wereld, dat moet je eerst bewijzen dat er inderdaad geen derde weg mogelijk is, want anders kom je terecht in vormen van intolerantie, dogmatisme en gelijkhebberij, die nefast kunnen worden. De werkelijkheid is altijd rijker dan welke theorie ook.

Lleshi was verbaasd over de benoeming van Doornaert, zo begint hij zijn stuk. Wel, wel. Wist hij dan niet dat we in België en Vlaanderen extreem-rechtse regeringen hebben, en dat je daarvan mag verwachten dat ze op belangrijke posten gelijkgezinden benoemen? Zoals alle machthebbers, van welke signatuur dan ook, doen?

Maar laten we aannemen dat zijn verbazing enkel een retorische verbazing is.

Veel en véél erger vind ik het feit dat deze ‘filosoof’ zomaar islamofobie en racisme gelijk stelt. Het ‘islamofobe en dus racistische discours’, ‘islamofobie is een vorm van racisme’, zo heet het expliciet én apodictisch.

Laten we het eens over het woord ‘racisme’ hebben – onontbeerlijk om iets over de inhoud zelf te kunnen zeggen.

Het woord ‘racisme’ is een zgn. ‘abstractum’, m.a.w. een woord dat een abstract begrip of concept aanduidt; alle woorden op -isme (liberalisme, fascisme, communisme, existentialisme, naturalisme…), maar ook ‘vrijheid’, ‘verantwoordelijkheid’, ‘God’ enzoverder enzovoort behoren daartoe. Eén van de belangrijkste kenmerken van dit soort woorden is dat ze geen vaste betekenis hebben, maar dat ze een betekenis moeten krijgen – binnen bepaalde grenzen uiteraard, je kunt niet zeggen dat ‘vrijheid’ een vogelsoort is.

Lleshi heeft dus gelijk wanneer hij stelt dat islamofobie een vorm van racisme is. MAAR: ik heb evenzeer gelijk wanneer ik stel dat islamofobie en racisme helemaal niets met elkaar te maken hebben. Zo is dat nu eenmaal met abstracta: je kunt ze heel breed invullen of eerder beperkt. De laatste tijd is het eerste de hoofdtoon geworden: alles wat bepaalde ‘opiniemakers’ niet bevalt rangschikken ze onder de noemer ‘racisme’. Dat is wat Lleshi doet met de stukken van Doornaert.

Dat betekent ook dat heel deze polemiek neerkomt op een dialoog tussen doven, blinden en stommen. Er is immers geen enkel vaststaand en onomstotelijk criterium om vast te stellen wat racisme is en wat niet. Uiteindelijk zal de sterkste beslissen, degene die het grootste bakkes heeft, en die de macht heeft. Want die beslist uiteindelijk altijd wat recht is: wie de macht heeft, heeft het recht. Ook dat is iets waar nooit iemand op wijst: wat al die zgn. minderheden eigenlijk willen is gewoonweg op hun beurt dominant worden, op hun beurt de vroegere dominanten onderdrukken. Dat is een neiging in de mens die wellicht wel genetisch bepaald is, en waar je dus niks aan kunt doen. In laatste instantie gaat het altijd over macht, en nooit over ‘rechtvaardigheid’, ‘gelijkheid’ en andere dergelijke hersenspinsels.

Ikzelf ben islamofoob, laat dat duidelijk zijn, ik heb het hier trouwens vaker gezegd. Vroeger, in mijn jeugd was ik hevig antikatholiek, zelfs al vanaf ongeveer de leeftijd van twaalf jaar (heeft natuurlijk te maken met het feit dat ik toen een jaar in het klein seminarie van Sint-Truiden gezeten heb) en tot voorbij de dertig erg fanatiek. Daarna is dat afgezwakt, naarmate de invloed van het katholicisme afzwakte.

Maar nooit moest ik fysiek angst hebben voor de katholieken, op geen enkele manier. Zij gebruikten geen messen of kalashnikovs tegen hun tegenstanders. Moest ik iets betekend hebben, zouden ze mij wellicht geboycot hebben, ik zou in hun instellingen uiteraard nooit aan de bak zijn gekomen; maar mijn fysieke integriteit zou niet zijn aangetast, hoe fanatiek ik ook zou zijn overgekomen in mijn woorden en geschriften. Tot 7 januari 2015 kon ook de islam me weinig schelen, ik zag het gevaar ervan niet echt in. Dat is op die dag ontegensprekelijk veranderd; sinds die dag ben ik “islamofoob”: ik heb een afkeer van de islam.

Maar verder met Lleshi.

Hij haalt een aantal mensen over dezelfde kam, die eigenlijk vaak maar één zaak gemeen hebben: hun islamofobie. Ik ga ze hier allemaal niet opnoemen, want waar het op aankomt is dat ze voor heel veel verschillende zaken staan, en dat hun islamofobie daar slechts één enkel aspect van is. Of wat heeft Etienne Vermeersch verder nog gemeen met Geert Wilders; of Maarten Boudry met Hirsi Ali? Wat ook opvalt trouwens: als deze mensen tegen de islam tekeer gaan, dan doen ze dat bijna steeds met argumenten. Bij Lleshi heb ik niet één, maar dan ook werkelijk niet één enkel argument gelezen dat voor de islam pleit. Heel zijn ‘pleidooi’ komt enkel hierop neer: over de islam moet je zwijgen. Punt, andere lijn. Waarbij hij zich soms pijnlijk vergaloppeert: zo schrijft hij dat je Doornaert cum suis MOEILIJK kunt betrappen ‘op uitspraken over ‘negers’ of ‘makakken’. Het gebruik van het woord ‘moeilijk’ houdt ipso facto in, dat je hen wel degelijk op het gebruik van die woorden kunt betrappen, maar dat je een beetje je best moet doen, dat dat betrappen niet zo gemakkelijk is. Uiteraard geeft hij geen enkel voorbeeld.

Eén van de mooiste is de volgende: “alles wat deze islamofoben zeggen, noemen ze kritiek op de islam”. Op dezelfde manier willen de nazionisten de critici van de entiteit het zwijgen opleggen; immers, kritiek op die entiteit is toegelaten, maar in de praktijk komt het telkens weer neer op het verwijt van antisemitisme, het belachelijke blaadje van de omineuze Freilich is daar als bewijs. En dat de moslims en de nazionisten aan elkaar gewaagd zijn, werd enkele dagen geleden nog eens bewezen toen de islamofascist Erdogan en de nazionist Netanjahu elkaar uitscholden voor rotte vis – waarbij geen van beiden merkte dat de vis aan beide kanten inderdaad rot was. Leon de Winter en Bleri Lleshi: één strijd!

Nooit wordt de heer Lleshi eens concreet: welke zijn die ‘leugens en clichés die al lang achterhaald zijn’?

Moeten we stoppen met het begrip islamofobie? Ik denk het wel. Dat is overigens éen van de weinige zaken van Doornaert waarmee ik het volmondig eens ben. Alleen zou ik een pak verder gaan. Zoals enkele decennia geleden het katholicisme hier teruggedrongen werd, zo moet vandaag de dag de islam teruggedrongen worden, door de maatregelen over te nemen die Ataturk invoerde begin van de jaren twintig, en wat mij betreft nog verder. Want hoe je het ook draait of keert, de islam is een even achterlijke godsdienst als het jodendom en het christendom, alleen is hij veel gevaarlijker. En als je een aanhanger bent van een obscurantische leer, hoe kun je dan in godsnaam zelf niet obscurantistisch zijn, dat moet Lleshi mij eens uitleggen. Je bent aanhanger van het communisme, maar geen communist; je bent aanhanger van het liberalisme, maar geen liberaal; je bent aanhanger van het realisme, maar geen realist. Begrijpe wie begrijpe kan!

Waar heeft die man in godsnaam filosofie gestudeerd?

Lleshi vergelijkt IS (Daesh) met enkele obscure hedendaagse christelijke groeperingen, die eigenlijk helemaal niks betekenen, die totaal marginaal zijn. Maar er zijn inderdaad wel enkele overeenkomsten. Maar de belangrijkste vergelijking zou eerder die met het wederdopersparadijs in het Münster van de zestiende eeuw moeten zijn. De traditie is die van de chiliasten ofte millenaristen, een stroming die ook in beide hoofdtakken van de islam aanwezig is. Ook toen liep men van overal naar dat paradijs op aarde, ook toen was wreedheid troef (van alle kanten), ook toen werden door tegenstanders van Jan van Leyden c.s.machtsspelletjes gespeeld. Maar dat is wel een half millennium geleden natuurlijk. Wanneer je vandaag nog zoiets probeert of daarin gelooft, dan ben je ipso facto achterlijk of geestesziek. Sorry.

Een petitio principii kon natuurlijk niet ontbreken in een tekst vol drogredeneringen: “een islamofoob is een racist omdat een islamofoob overtuigd is dat zij/hij superieur is aan andere rassen (als sociale constructie), culturen of religies.” Wat daar staat is gewoon: een islamofoob is een racist omdat hij een islamofoob is. Maar eigenlijk is heel dit stuk één groot voorbeeld van een petitio principii ofte cirkelredenering: Doornaert is een raciste omdat zij zegt wat volgens Lleshi racistisch is. Wat bewezen moet worden, wordt vanaf het begin al als waarheid vooropgesteld.

Escher: “Klimmen en Dalen”

Is er dan niets juist of goed of waar in deze tekst?! Toch wel, helemaal op het einde, wanneer hij zeer juiste waarheden zegt over de VS als land dat sinds de vorige wereldoorlog het meeste aantal oorlogen gestart is, en het grootste oorlogsbudget ter wereld en uit de menselijke geschiedenis heeft. En waarschijnlijk het meeste aantal doden op zijn geweten heeft, zou ik daaraan toe willen voegen (op de nazi’s, waarvan ze de opvolgers zijn in hun streven naar wereldheerschappij, na wellicht).

En hier is ook de clou te vinden: Doornaert is een ideologe van het Westen, geen specialiste in internationale betrekkingen (misschien heeft ze dat wel gestudeerd, dat weet ik niet, maar het is niet omdat je filosofie gestudeerd hebt dat je een filosoof bent). Zij verdedigt een status quo, waarbij het Westen de wereldheerschappij kan behouden ten koste als het moet van de rest van de wereld. Dat maakt haar gevaarlijk, en niets anders. Waarschijnlijk is haar kritiek op de islam (ook wel ‘islamofobie’ genoemd) in dat perspectief slechts een afleidingsmaneuver. Hetgeen bewezen wordt door haar onvoorwaardelijke steun aan de nazionistische entiteit, de enige staat ter wereld die zich aan geen enkele wet of regel dient te houden, en die in staat is binnenkort een derde wereldoorlog te ontketenen door, al dan niet in samenwerking met de VS, Iran aan te vallen.

En als hoofd van het VFL denk ik niet dat ze veel kwaad kan doen. Misschien schrijf ik me daar wel op de auteurslijst in. Niet om haar te steunen, want mijn steun kan ze volledig missen. Maar als statement tegen de Lleshis et tutti quanti van deze wereld, waaronder onnozelaars als Stefan Hertmans of Dirk van Duppen (heeft die laatste ooit Marx en Lenin over godsdienst gelezen?).

000

Kleine excursie over racisme

De verklarende woordenboeken van de vier alhier meest gebruikte talen geven volgende definities van het begrip ‘racisme’:

 1. Van Dale: “Opvatting dat het ene ras superieur is aan het andere en, daaruit voortvloeiend, dat ten aanzien van het ene ras andere maatstaven kunnen (mogen) worden aangelegd dan ten aanzien van het andere.”
 2. Le Petit Robert: “Theorie de la hiérarchie des races, qui conclut à la nécessité de préserver la race dite supérieure de tout croisement, et à son droit de dominer les autres.”
 3. The concise Oxford dictionary: “Tendency to racial feeling, antagonism between different races of men.”
 4. Duden, deutsches Universalwörterbuch: “(Meist ideologischen Charakter tragende, zur Rechtfertigung von Rassendiskriminierung, Kolonialismus u.Ä. entwickelte) Lehre, Theorie, nach der bestimmte Menschentypen od. auch Völker hinsichtlich ihrer kulturellen Leistungsfähigkeit anderen von Natur aus überlegen sein sollen.”

Ondanks de verschillen tussen deze definities gaan ze toch uit van dezelfde twee vooronderstellingen: van racisme kan slechts gesproken worden als er een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende rassen (bij de Duitsers ‘typen van mensen’ of ‘volkeren’ genoemd, maar in feite komt dat op hetzelfde neer, het zijn enkel eufemismen omdat men het woord ‘ras’ niet wil gebruiken), én wanneer dat onderscheid inhoudt dat er superieure en minderwaardige rassen zouden bestaan.

Geen enkele van deze definities is overigens enkel maar biologisch, de Duitse is wat dat betreft het meest expliciet. Mijns inziens is dit ook de enige geldige definitie van ‘racisme’, en elke uitbreiding van het begrip is enkel onder invloed van politieke correctheid gebeurd en moet dus wat mij betreft volledig verworpen worden. Om van ‘racisme’ te kunnen spreken moet je het bestaan van rassen aanvaarden plus een duidelijke hiërarchie tussen die rassen.

Daarom was ook de wetenschappelijke studie van de menselijke rassen, zoals die tot de jaren zeventig plaatsvond, niet racistisch. Zelf ben ik in het bezit van twee boekjes die de titel Les races humaines dragen. Het eerste is van de hand van Henri-V. Vallois en verscheen in de prestigieuze reeks ‘Que sais-je?’ van de PUF. Dat is antiquarisch nog steeds gemakkelijk te krijgen. Het tweede is van Mikhail Nestourkh en verscheen bij de Editions du Progrès in Moskou. Ook dat is nog steeds te vinden. Beide boekjes zijn beschrijvend van aard, ze stellen dus geenszins een hiërarchie op tussen rassen. Wat wel opvalt: Nestourkh sprak toen al (het boekje verscheen van de jaren vijftig tot begin jaren zeventig) van ‘noirs’ en niet van ‘nègres’. Hetzelfde trouwens bij Vallois (de uitgave die ik bezit dateert van 1957).

Dat het begrip ‘ras’ geen wetenschappelijke waarde heeft, zal ik niet betwisten. Maar vandaar naar een verbod op studie van verschillen tussen mensen, zoals politiek correcte cenakels dat voorschrijven, lijkt me wel een stap te veel. Mensen zijn niet gelijk, hoe wenselijk dat misschien ook zou wezen. Wel moeten ze dezelfde rechten hebben en door de wet op dezelfde manier behandeld worden, maar dat is iets totaal anders.

Geen enkele van de door Lleshi genoemde personen zijn volgens de boven vermelde definitie(s) van racisme racistisch; ofschoon sommigen (Barnard en Leon de Winter met name) soms wel een neiging in die zin vertonen wanneer het over joden gaat. Maar meer dan dat is het ook niet.

Wanneer je de zgn. ‘waarden’ van de verlichting, van het zgn.’vrije’ westen, van de zgn. ‘liberale’ ‘democratie’ superieur acht aan de zgn. ‘waarden’ van de islam, dan is dat helemaal geen racisme, op geen enkele manier. Op de eerste plaats omdat hier nergens, op geen enkele manier sprake is van een ras (zelfs Martijn de Koning, die op een zeer subtiele manier de islam verdedigt, stelt expliciet dat moslims geen ras vormen) en omdat het vooralsnog toegelaten is ‘waarden’ te vergelijken.

Wat ik de verdedigers van die zgn. westerse waarden verwijt is hun totale hypocrisie als het gaat over de toepassing van die ‘waarden’. Want geef toe, quasi iedereen kan zich achter die zgn. ‘waarden’ stellen, zelfs veel moslims zullen dat doen. Maar als je dan ziet dat de praktijk van het westen overal ter wereld totaal tegengesteld is aan die zelfbeleden ‘waarden’, dat de toepassing van die ‘waarden’ neerkomt op moord, plundering, genocide, onderdrukking, steun aan de meest moorddadige regimes als de economische belangen maar veilig worden gesteld, enzoverder enzovoort, dan wordt het beeld wel even anders gekleurd.

En net dat weigeren de Doornaerts cum suis in te zien. Daarom zijn het ideologen en niets anders. Maar dat maakt hen niet ipso facto tot racisten. En dat maakt de islam niet ipso facto tot een vooruitstrevende godsdienst.

Delen:
Share

2 reacties

 1. Je blijft me vermaken, Inktvlek. Maar ondanks je correcte analyse van Lleshi, die handlanger der ayatollahs (die immers het begrip islamofobie zo ijverig hebben gepropageerd), moet ik je toch op een paar punten corrigeren.
  -Als de Belgen extreem-rechtse regeringen hebben, is dus iedereen rechts van de socialisten extreem-rechts. Aan welke universiteit doceren ze dat?
  -De Amerikanen hebben na de nazi’s ‘waarschijnlijk’ de meeste doden op hun geweten? Jongen toch. Enkele getallen die Rummel noemt in zijn boek “Death by Government”:
  Volksrepubliek China (PRC) 1949 – ‘87: 76.702.000 burgermoorden door de overheid;
  U.S.S.R. 1917 – ‘87: 61.911.000 burgermoorden door de overheid.
  Zelfs als je de Amerikanen integraal de schuld van de oorlogen in Vietnam, Afghanistan en Korea wenst te geven, kom je niet verder dan 2,5 miljoen doden. Of wil je de dode nazi’s er ook nog bij rekenen?
  Interessant genoeg is de islam (maar dat is geen staat) misschien wel de allergrootste moordenaarsbende uit de geschiedenis, maar die rekensom is moeilijker te maken – in elk geval betreft het alleen al in het Indische subcontinent tientallen miljoenen slachtoffers.
  Ten slotte: je suggestie dat ik, mogelijk, als filosemiet een racist ben vind ik buitengewoon eervol.

  Geheel je nazionist,

  Benno Barnard

  • Beste Benno Barnard,

   Altijd blij bij terugkomst uit vakantie te merken dat sommige bijdragen toch af en toe positieve reacties oproepen.
   1) De socialisten zijn volgens mij rechts, en dat al sinds het einde van de 19de eeuw (Noske, Ebert…) Ik neig er hoe langer hoe meer toe enkel de anarchisten nog als ‘links’ te beschouwen.
   2) Hoe zou ik die cijfers kunnen controleren? Of hoe kun jij die controleren? Rummel is een typische ideoloog en wat mij betreft dus ongeloofwaardig.
   3) Deschner heeft in Duitsland – een christelijk land – een tiendelige ‘Kriminalgeschichte des Christentums’ kunnen publiceren bij een van de grootste Duitse uitgevers. Iets dergelijks is binnen de islam inderdaad totaal ondenkbaar vandaag de dag: alleen het opperen van de idee zou al een doodvonnis opleveren.
   4)”Al die Nobelprijzen bewijzen het, nietwaar ?” In de context waarin het stond, was het nogal dubbelzinnig, maar het leek er in elk geval op dat joden even superieur waren.
   5) Ik zit in een club waarin nogal wat filosemieten, én regelrechte zionisten zitten. Nooit last van gehad, en zolang niemand mij probeert te bekeren, kan ik daar best mee om.
   6) Hopelijk bevalt het je in Engeland beter dan hier;

   Vriendelijke groet,
   Peter (van inktspat)

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.